Zeichnungen

OTZBERG1.JPG (11600 Byte)

KAILBACH.JPG (38626 Byte)

haingrund.jpg (22577 Byte)

RIMHORN.JPG (19563 Byte)

WURZBERG.JPG (14808 Byte)